2000 ஆண்டுகள் பழமையான சிவன் கோவில்!!

 அரசன்குடி சிவன் கோவில் 2000 ஆண்டுகள் பழமையானது. இந்த கோவில் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளலாம்.