முதன்முதலாக வானொலி ஒலிபரப்பு ஆரம்பமான நாள்!!

ஐக்கிய அமெரிக்கா- இங்கிலாந்துக்கு இடையே முதன்முதலாக வானொலி ஒலிபரப்பு ஆரம்பமான நாளாகும்.